Vie privée – Beleid ter bescherming van de privacy

L’entrée en application du nouveau Règlement 2016/679 relatif à la protection des données « RGPD (GDPR) » le 25 mai 2018 implique de nouvelles obligations dans le chef des responsables du traitement et leurs sous-traitants ainsi que de nouveaux droits dans le chef des personnes concernées.

Le responsable du traitement des informations vous concernant est CARBO. Nous sommes une société à responsabilité limitée de droit belge dont le siège social est établi à Kraainem. CARBO est inscrit auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0425 611 353.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse e-mail: steph@carbo.be

Traitement des données
Le traitement de vos données personnelles par Carbo, pour la gestion des clients et le cas échéant, transfert à des tiers, est soumis au Règlement 2016/679 relatif à la protection des données (« RGPD ») le 25 mai 2018. Lors de votre inscription comme client ou ultérieurement, vous avez libre accès à vos données pour en demander, si nécessaire, la rectification, la modification ou la suppression. Carbo, en tant que maître des fichiers, s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que le client lui communique. Celles-ci sont confidentielles et ne seront utilisées que dans un but lié à la relation. En conséquence, le client dispose légalement d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant.


De inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de nieuwe Verordening 2016/679 met betrekking tot gegevensbescherming (“AVG”) houdt nieuwe verplichtingen in voor de verwerkingsverantwoordelijken en hun onderaannemers, alsook nieuwe rechten voor de betrokkene personen.
De verwerkingsverantwoordelijke van informatie die op u betrekking heeft is Carbo. We zijn een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd in Brussel. Carbo is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0425 611 353.
U kunt ons per mail contacteren via: steph@carbo.be

Gegevensverwerking
De verwerking van uw persoonlijke gegevens door Carbo voor het beheer van de klanten en, in voorkomend geval, de overdracht aan derden zijn onderworpen aan de Verordening 2016/679 met betrekking tot gegevensbescherming (“AVG”) van 25 mei 2018 (GDPR). Bij uw inschrijving als klant en later, hebt u vrije toegang tot uw gegevens om zo nodig er de wijziging, verbetering, of wissing van aan te vragen. Carbo, als houder van de bestanden, verbindt er zich toe om de informatie die door de klant meegedeeld werd nooit aan derden mee te delen. Het gaat om vertrouwelijke informatie en deze wordt dan ook enkel gebruikt voor de doeleinden m.b.t. onze relatie. Bijgevolg beschikt de klant wettelijk over een recht op inzage, op verbetering en op verzet van zijn persoonlijke gegevens.